การวิเคราะห์สภาพรถยนต์ก่อนการส่งออก

      ก่อนนำรถส่งมอบแก่ลูกค้าจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบเสมอ (Pre-Delivery Inspection: PDI) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด PDI ทุกขั้นตอนและระดับของเหลวภายในเครื่องยนต์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้งานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องยนต์ และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถไปในสภาพที่พร้อมใช้งานและผ่านมาตรฐานของ Schicher