BRONZE PROGRAM

เงื่อนไขการให้บริการ
 • รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 140,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับบริการได้
 • สําหรับซ่อมอู่ในเครือ
ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ
 • 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร (ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)
รับผิดชอบสูงสุด
 • 40,000 บาท ต่อครั้ง จํากัดไม่เกิน 120,000 บาท
สิทธิพิเศษ
 • แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
 • รถประเภท Hybrid เช่น Camry Hybrid, Toyota Prius
 • รถยี่ห้อ Volkswagen
 • รถไม่ได้ติดแก๊สจากทางโรงงาน
 • รถเช่า เช่น รถทะเบียนป้ายเขียว
 • รถแต่งเครื่อง
สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองบูซช่วงล่างโช๊คอัพ และยางแท่นเครื่อง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน
 • ซีลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลําพัง)
 • ความคุ้มครองสายพายหรือโซ่ไทม์มิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กําหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)
 • ไม่คุ้มครองชิ้นส่วนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
 • ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไส้กรอง จานจ่าย หัวนกกระจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปัดน้ําฝน ตัวกันการเป็นน้ําแข็ง จารบี เชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ก้านเบรค ดุมเบรค จานเบรค ผ้าเบรค และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะไม่สามารถดําเนินการได้ หากท่านไม่เปิดความคุ้มครอง กรุณาเปิดความคุ้มครอง ก่อนการใช้บริการ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
 • หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center และต้องได้รับการอนุมัติการซ่อมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนําใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี
 • ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกําหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า