GOLD PROGRAM

เงื่อนไขการให้บริการ
 • รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 5 ปี สามารถรับบริการได้
 • รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับบริการได้
 • สําหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อมศูนย์บริการ
ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ
 • 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร (ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)
รับผิดชอบสูงสุด
 • เคลมได้สูงสุดเท่ากับมูลค่าของรถยนต์ ณ วันที่ซื้อ
สิทธิพิเศษ
 • แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อใช้บริการสาธารณะ เช่น รถตํารวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า รวมถึงรถยนต์ดัดแปลงสภาพการ ปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เช่น รถแท็กซี่ รถแข่ง เป็นต้น
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่มีระบบไฮบริด
 • กรณีเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงประเภทแก๊สต้องเป็นการติดตั้งเดิมจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ เท่านั้น (CNG)(รับเฉพาะรถญี่ปุ่นกับเกาหลี)
สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
 • -
หมายเหตุ
 • -