SCHIC CERTIFICATES

Inspection Report


ทำไมต้องวิเคราะห์สภาพรถยนต์กับ SCHICHER


  • นำส่งรายงานการตรวจรถยนต์ด้วยระบบ QR Code
  • ตรวจสอบคุณภาพรถด้วยผู้ตรวจมากประสบการณ์จาก TUV มาตรฐาน Germany
  • การประเมินระบบภายในด้วยเทคโนโลยีระดับสากล
  • ตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นกลาง เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้
  • บริการให้คำปรึกษาผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading...
SCH ID:
ยี่ห้อรถยนต์:
เลขทะเบียน: